Placení výživného na děti

Jaká jsou aktuální pravidla pro placení výživného na děti v roce 2020?

Nežijete-li ve společné domácnosti se svým partnerem a máte-li spolu potomky, které vychovává ten druhý, máte jistě plnou hlavu otázek, kolik mu na děti budete muset každý měsíc posílat. Platba výživného se v drtivé většině případů týká otců a je důsledkem jak rozvedeného manželství, tak prokázaného otcovství.

Dohoda nebo soud

V první řadě je domluva na dostačující výši výživného na dohodě obou rodičů. Pokud ke shodě nedojde, na řadu musí přijít soud. V případě rozvodu manželství rozhoduje soud automaticky i o výši výživného. V rámci tohoto rozhodnutí bere soud v potaz příjmyobou rodičů, jejich hmotný i nehmotný majetek a věk a potřeby dítěte nebo dětí. Přičemž výše alimentů se s rostoucím věkem a potřebami potomků mění, přihlíží se také ke změnám situace obou rodičů a ekonomickým parametrům, například k inflaci, a podobně.

Dluží vám na výživném?

Orientační výše výživného

Jak již bylo řečeno, o konkrétních částkách, které bude platit rodič nežijící ve společné domácnosti s dětmi tomu druhému, rozhoduje soud. Ministerstvo spravedlnosti ale pro tyto účelu vydalo tabulku, která má alespoň orientačně výši výživného kategorizovat.

Věk dítěteVýše výživného
0 – 5 let9 – 13 %
6 – 9 let11 – 15 %
10 – 14 let14 – 18 %
15 – 17 let17 – 21 %
18 a více let20 – 24 %

Tabulku lze využít pro určení orientační hodnoty výživného pro 1 až 3 děti. Horní procentuální sazba je platná spíše pro jedno dítě, spodní pro každé dítě ze dvou až třech sourozenců. Procentuální míra výživného se počítá z čisté mzdy, kterou se rozumí průměrný příjem za poslední půlrok až rok očištěný o daňové zálohy, platby sociálce a další odpočty. Hodnoty v tabulce však nejsou nijak závazné. Jde pouze o orientační částky. Soud může rozhodnout úplně jinak. Například v případě velmi movitých rodičů může otec na děti platit měsíčně až desítky tisíc.

Jak často a jak dlouho?

Soudem vyměřená částka výživného se platí na bázi pravidelných měsíčních plateb, ale v dopředném režimu. To znamená, že rodič, který pečuje o dítě, dostává peníze vždy na začátku měsíce, v němž je pro dítě potřebuje.

Délka placení výživného záleží na samotných dětech. Zjednodušeně řešené, alimenty se platí po dobu jejich nezaopatřenosti. To znamená, že pokud si potomek po úspěšné maturitě najde práci, platící rodič si může oddechnout, placení alimentů pro něho končí. V případě, že se naopak potomek po střední škole rozhodne studovat školu vysokou, rodičovi platícímu alimenty přibudou další vrásky, protože dítěti bude muset platit po celou dobu jeho studií, nejdéle však do 26 let. Navíc se výše výživného pravděpodobně zvýší.

Jakmile dítě dosáhne dospělosti, tzn. 18 let, dostává výživné k vlastnímu užití, to znamená, že platba již nejde druhému rodiči, ale přímo dítěti.

Co s neplatiči?

Častým nešvarem partnerů nežijících s dítětem je neplacení alimentů, které je v některých případech způsobeno objektivní příčinou, například nemocí rodiče, který by ale platit chtěl. V takovém případě je možné dohodnout upravený splátkový kalendář. Pokud ale rodič alimenty platit prokazatelně může, ale nechce, má druhá strana možnost, jak se svého práva domoci.  V krajním případě může na neplatícího expartnera podat trestní oznámení a celou záležitost předat opět k vyřešení soudu.

Zálohované výživné

 V současné době však vláda připravuje řešení této situace v podobě zálohovaného výživného, které by podle stávajících plánů mělo začít fungovat od roku 2020. MPSV prozatím rozpracovalo dvě varianty, obě počítají se zavedením zálohovaného výživného v podobě nové sociální dávky. Na tu by v první variantě dosáhly pouze děti neplatičů, které žijí v domácnosti, jejíž příjem nepřesahuje 2,7 násobek životního minima. V rámci druhé varianty by stát měl platit zálohované výživné všem dětem neplatičů bez ohledu na příjmy rodiny, v níž žijí, přičemž by dávka měla být omezena hranicí 2 500 korun. Stát by poté nezaplacené výživné soudně či exekučně vymáhal po neplatících rodičích. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová slíbila přeložit v průběhu prvního kvartáluletošního roku balíček prorodinných opatření, jehož součástí by mělo být mimo jiné i zavedení zálohovaného výživného. Kterým směrem jarní ledy roztají, se tedy ukáže již velmi brzy.